Документы«тасдиқлайман» Ўзр оак раиси, профессор Г. А. Бахадиров 2013 й icon

«тасдиқлайман» Ўзр оак раиси, профессор Г. А. Бахадиров 2013 й

Название«тасдиқлайман» Ўзр оак раиси, профессор Г. А. Бахадиров 2013 й
Дата19.02.2014
Размер185.06 Kb.
ТипДокументы
скачать

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИ ХУЗУРИДАГИ

ОЛИЙ АТТЕСТАЦИЯ КОМИССИЯСИ


«ТАСДИҚЛАЙМАН»


ЎзР ОАК раиси, профессор Г.А.Бахадиров


«____» _____________ 2013 й


«КЕЛИШИЛГАН»

ТМА ректори, академик

Ш.И.Каримов


«____» _____________ 2013 й


ЭНДОКРИНОЛОГИЯ” (14.00.03)

ихтисослиги бўйича докторлик минимуми дастури


ТОШКЕНТ-2013


Ушбу дастур катта илмий ходим ва изланувчиларнинг эндокринология ихтисослиги буйича докторлик минимуми учун мўлжалланганТузувчилар:


Тақризчилар:


Республика ихтисослаштирилган эндокринология илмий – амалий маркази директори, т.ф.д., профессор С.И. Исмаилов.

Тошкент Тиббиёт Академияси умумий амалиёт врачи тайёрлаш ва эдокринология кафедрасининг профессори, т.ф.д. Д.К.Нажмутдинова.


Тошкент Тиббиёт Академияси умумий амалиёт врачи тайёрлаш ва эдокринология кафедрасининг профессори, т.ф.д. Б.Х.Шагазатова.

Тошкент Педиатрия Тиббиёт институти эндокринология кафедрасининг доценти, т.ф.д. Ю. М. Ўрмонова.
Ушбу дастур - «Эндокринология» мутахассислиги буйича минимум номзодлик имтихони топшириш учун тиббиёт фанининг бу сохасини тулик акс эттиради ва унга назарий ва амалий эндокринологияда ишлаётган юкори малакали мутахассислар учун зарур булган булимлар киритилган.

Имтихон топширувчи узини эндокринологиянинг назарий ва амалий масалаларини яхши узлаштирганини курсатиши, умумий эндокринологиянинг назарий ва амалий масалаларини яхши узлаштирганини курсатиши, умумий эндокринология концептияларини чукур билиши, эндокринологиянинг асосий йуналишларини алохида тиббий фан эканлигини курсата билиши, узининг илмий укитувчилик ва амалиётда теоретик билимларини жорий килганлигини намойиш этиши керак. Дастур асосига биохимия, физиология, гистологиянинг айрим, хамда терапия, хирургия ва педиатрияга хос булимлар хам киритилган.

Бошка табиий-биологик фанлар уртасида эндокринологиянинг тутган урни.

Организмнинг яшаш шароитига мослашиш жараёнида физиологик фаолияти ва биохимик процессларнинг регуляцияси (бошкарилиши).

Нерв ва эндокрин тизим бошкарилишининг умумийлиги ва хусусиятлари.

Гормонларнинг биологик фаол моддалар сифатида умумий тавсифи. Онтофилогенезда эндокрин тизимининг умумий конунлари. Г ормонларнинг синтези ва секрецияси

Гормонларнинг хужайрага таъсир механизмининг умумий конуниятлари.

Гормон рецепторлари хакида тушунча.

Гормон рецептор узаро таъсир механизмлари. Мембрана рецепторлари. l(иклик нуклеотидларнинг роли. l(итоплазматик ва ядро рецепторлари. Гормонни рецепторга богловчи бирикмалар хакида. Гормонларнинг норма ва патологияда хужайра таъсир механизмларининг молекуляр-биологик асослари.

Нейроэндокринология хакида тушyнча.

Эндокрин тизим фаолиятини бошкарилишнинг иккита принципи. Эндокрин фаолиятини стресс (тезкор) шароитда сафарбарлиги ва эндокрин тизимда «кайта богланиш тизими» (система обратной связи). Гомеостаз гормонлар таъсир объекти.

Гипоталамус - эндокрин регуляция маркази.

Гипоталамик гормонлар - гипофиз гормонларнинг ажралишида назоратчи. Бу гормонларни ишлаб чикарувчи гипоталамусдаги тузилмалар. Нейросекрециянинг ахамияти ва механизмлари. Гипоталамик-либерин гормонлар билан утказилувчи клиник синамалар ва уларнинг солиштирматашхисдаги ахамияти.

Гипоталамус жарохатланганда

Гипоталамус дисфункцияси:

- гипоталамуснинг генетик бузилиши (Лоренс-Мун-Барде-Бидль, Прадер-Вилли, Сото синдромлари);

- буй ва жинсий ривожланишнинг гипоталамик бузилишлари (Каллман синдроми, гипоталамик гипогонадизм, нанизмнинг гипоталамик шакллари);

- пубертат вактидаги диспитуитаризм.

липодистрофия ва липогипертрофиялар.

Курсатилган касалликларнинг этиологияси, патогенези, клникаси, ташхиси ва даволаш.

Гипофиз, организмдаги фаолияти ва унинг роли, тузилиши, эмбриологияси, иннервацияси, кон билан таъминланиши. Гипофиз олди кисми гормонларининг секрецияси. Гипофиз олди кисмидан гормонлар ажралишини бошкарувчи гипоталамус моддалар тавсифи. Гипофизнинг урта кисми фаолияти. Меланоцистимулловчи гормон секрециясининг бошкарилиши, организмдаги фаолияти. АКТГ билан узаро муносабати. Гипофиз орка кисми тузилиши ва организмдаги фаолияти, секрециясининг бошкарилиши. Окситоцин ва вазопрессин.

Гипофиз касалликлари. Акромегамия. Пролактиномалар. Гиперпролактинемик гипогонадизм. Иценко-Кушинг касаллиги. Болаларда Иценко-Кушинг касаллигининг хусусиятлари. Буш турк эгари синдроми. Гипопитуитаризм. Усмалар. Гипофиз гормонларини усмалар билан эктопик равишда ишлаб чикариш синдроми. Гипофизар нанизм. Катталарда соматотроп гормонининг етишмовчилиги. Кандсиз диабет. Этиология, патогенези, клиникаси, ташхиси ва солиштирма ташхиси. Даволаш. Гипофизнинг функционал ноактив ўсмалари. Краниофарингиома. ТТГ ва гонадотропин секрецияловчи гипофиз ўсмалари.

Калконсимон безининг тузилиши ва организмдаги фаолияти. Гормонларнинг ишлаб чикарилиши ва биосинтез хусусиятлари. Йоднинг роли. Гормонларнинг секрецияси ва синтезини бошкарилиши. ТТГ гормоннинг бу жараёнлардаги роли. ТТГнинг калконсимон безга таъсир механизми. Нерв импульсларининг роли. Калконсимон без холатининг асосий текшириш усуллари. Функционал синамалар. Зардобдаги оксилларнинг тиреоид гормонлар транспортидаги тавсифи ва роли. Тиреоид гормонларининг таъсир механизми, алмашинуви ва уларнинг организмдан чикарилиши. Кальцитонин.

Калконсимон без касалликлари. Эндемик букок. Калконсимон без ривожланиш аномалияси. Гипотиреоз. Клиник турлари, этиопатогенези, клиникаси, ташхиси, даволаш. Болалардаги тугма гипотиреознинг хусусиятлари. Она-бола уртасидаги тиреоид гормонларининг алокаси ва уларнинг бошкарилиши. Диффуз токсик букок. Болаларда бу касалликнинг хусусиятлари. Тиреотоксик криз. Экзофтальм. Тугунли учрайдиган касалликлар. Букок. Токсик аденома. Тиреоидитлар. Калконсимон без саратони. Курсатилган касалликларнинг аломатлари ва патогенези. Даволаш.

Калконсимон олди безларининг тузилиши, жойлашиши, эмбриологияси. Паратгормон. Организмда Са ва Р даражасининг регуляцияси. Гипопаратиреоз ва гиперпаратиреознинг этиологияси, клиникаси, ташхиси ва даволаш. Остеопороз: этиологияси, диагностикаси, даволаш усуллари.

Ошкозон ости безининг эндокрин аппарати. Инсулин, унинг очилиши ва химик тузилиши, организмда хосил булиши. Инсулин ажралиши ва унинг даражасининг регуляцияси. Кондаги канд микдорини регуляцияси. Инсулин секрециясининг аномалияси, рецепторларни узаро таъсири ва уларнинг окибатлари. Инсулинни углевод, оксил ва ег алмашинувидаги таъсир механизмлари. Инсулинни молекуляр даражадаги таъсири. Глюкагон. Унинг организмдаги фаолияти ва кандли диабет патогенезидаги ахамияти. Ошкозон ости безининг бошка гормонлари. Кандли диабет. Эпидемиологияси, патогенез и, унинг келиб чикишида наслнинг роли. Болалар кандли диабетининг хусусиятлари. Кандли диабетнинг клиник турлари ва аломатлари, асосий асоратлари. Диабетик кетоацидотик, гиперосмоляр ва гипогликемик комалар. Коматоз холат ва унинг солиштирма ташхиси. Кандли диабетни даволаш асослари. Кандни тушурувчи орал препаратларнинг таъсир механизмлари. Инсулин билан даволаш асослари. Кандли диабетни кечишини уз-узини назорат этиш, назорат килувчи жихозлар. Кандли диабет ва хомиладорлик.

Гипогликемик синдром: инсулинома, ошқозон ости бези оролчаси
гиперплазияси, постпрандиал гипогликемик синдром, клиника,
диагностикаси, қиёсий ташҳис, даволаш усуллари.

Гастринома, глюкагонома, випома, карциноид синдром (этиопатогенези
клиникаси, диагностикаси, даволаш).

Ёғ тўқимаси. Семириш: таснифи, этиологияси, патогенези, клиника, диагностика, киесий ташхислаш, даволаш. Липодистрофия – классификация, диагностика, даволаш. Метаболик синдром: ривожланиш механизми, клиник кўринишлари, диагностика, даволаш тактикаси ва профилактикаси.

Бирламчи анорексия ва булимия: этиопатогенези, клиника,
диагностика, даволаш, оқибати. Липид алмашинуви бузилишини диагностикасини ўтказиш (тана массаси индексини аниқлаш, бел айланасини сон айланасига нисбати).

Буйрак усти безларининг тузилиши, эмбриологияси, иннервацияси, кон билан таъминланиши. Каватлари ва зоналари. Буйрак усти безининг пустлок кавати. Асосий стероид гормонлар ва уларнинг тузилиши, хусусиятлари. Асосий кортикостероидларнинг кондаги микдори. Кортикостероидларнинг биосинтези, уларни хосил килувчи махсулотлар, айланиши ва ажралишини регуляцияси. Кортикостероидлар хосил булишида иштирок этувчи ферментлар тавсифи, хужайрада жойлашиши ва таъсир этиши. АКТГнинг роли ва таъсир механизми. Кортикостероидлар ва стресс. Умумий адаптация синдроми, унинг механизмлари ва динамикаси. Кортикостероидларнинг кондаги транспорти ва модда алмашинувига таъсири. Стероид гормонларнинг молекуляр даражада таъсири. Кортикостероидларнинг одам ва хайвонларда хосил булиш жойлари ва йуллари. Буйрак усти безининг холатини текшириш усуллари. Функционал синамалар. Кортикостероидларнинг ва уларнинг махсулотларини эндокрин ва ноэндокрин касалликларини даволашда кулланилиши.

Буйрак усти безлари кобигининг касалликлари. Уткир. ва сурункали буйрак усти гормонларининг етишмовчилиги. Бирламчи ва иккиламчи альдостеронизм. Гипертония касаллигида ренин -ангиотензин-альдостерон тизимининг урни. Буйрак усти бези кобигининг тугма дисфункцияси. Буйрак усти бези кобигининг гормонал фаол усмалари. Этиопатогенези, клиникаси, ташхиси ва солиштирма ташхиси. Даволаш. Буйрак усти безини пўстлоқ қисми хавфли вирилизирловчи ва
феминизацияловчи ўсмалари: клиник диагностикаси, қиёсий ташҳис ва даволаш усуллари.

Буйрак усти безининг миясимон кавати. Катехоламинларнинг хужайра ва молекуляр таъсир механизмлари. Катехоламинларнинг стрессдаги урни ва юрак-томир касалликлари патогенезидаги ахамияти. Феохромацитомалар. Клиник турлари. Болаларда кечиш хусусиятлари. Ташхиси, солиштирма ташхиси ва даволаш.

Андрогенлар гурухига кирувчи стероид гормонлар ва уларнинг тавсифи. Организмда хосил булиш жойлари ва йуллари. Андрогенларнинг, 17-кетостероидларнинг хосил булиши ва уларнинг тавсифи.

Эстрогенлар гурухига кирувчи асосий стероидлар. Организмда хосил булиш жойлари ва йуллари. Андроген ва эстрогенларнинг гипофиз гормонларидан хосил булиши ва ажралишининг регуляция механизми. Купайиш циклининг регуляцияси. Купайиш тизимидаги тугма нуксонлар. Гипогонадизм. Крипторхизм. Шерешевский- Тернер синдроми. Клайнфельтер синдроми. Гонад дисгенезиясининг "тоза" тури. Тестикул дисгенезияси синдроми. Хакикий гермофродитизм. Тестикуляр феминизация синдроми. Бу касалликларни этиологияси, клиникаси, ташхиси ва даволаш.

Эркаклар жинсий тизимида учрайдиган касалликлар. Эркаклар бепуштлиги – таснифи, этиология, патогенез, диагностика, даволаш. Тестикулаларнинг гормонал-фаол усмалари. Эркакларда андроген танкислик холати. Гинекомастия. Классификация. Клиника. Солиштирма ташхис. Даволаш.

Аёллар жинсий тузилиш касалликлари. Тухумдон касалликлар таснифи. Тухумдон дисфункцияси синдроми: аменорея (турлари,этиопатогенези, клиникаси, диагностикаси, қиёсий ташҳислаш, даволаш), тухумдонларни овулятор дисфункцияси синдроми.

Тухумдонлар поликистози синдроми (этиология, патогенез, клиника, диагностика, қиёсий ташҳиси, даволаши, оқибати). Бепуштликнинг диагностикаси ва хар хил турларини даволаш принципларини ишлаб чиқиш.

Менопаузани кечишининг эндокринологик кирралари - этиология, патогенез, клиника, диагностика, қиёсий ташҳиси, даволаш.

Тухумдонларнинг вирилизацияловчи ўсмалари (этиологияси, диагностикаси, қиёсий, ташҳис, клиника, даволаш).

Пубертат даврининг физиология ва патологияси. Эпифиз анатомияси ва физиологияси. Эпифизнинг усмалари. Тимус ва иммун тизими. Тимик-лимфатик статус. Ута хавфли миастения. Клиникаси, ташхиси ва бу холатларни даволаш.

Кўплаб эндокрин неоплазияларни 1-типи синдроми (КЭН), патогенези, клиника, диагностика, даволаш.

Кўплаб эндокрин неоплазияларни 2-типи синдроми (КЭН), патогенези, клиника, диагностика, даволаш.

Полигландуляр етишмовчилик синдроми: аутоиммун полигландуляр
синдромини I-II типи (клиника, диагностика, даволаш).

Эндокрин касалликлар билан оғриган беморлар диспансеризацияси. Врачлик экспертизаси: Диспансер назоратига олиниши лозим бўлган эндокрин касалликларни нозологик шаклларни аниқлаш, диспансеризациянинг ҳар бир босқичларида ҳужжатларни юритиш, аҳолини диспансер кузатувига олишда эндокринолог роли. Эндокрин касалликларида меҳнатга лаёқатсизлик бўйича таснифи, меҳнатга лаёқатсизлик даражасини аниқлаш усуллари, вақтинча ёки доимий меҳнатга лаёқатсизлик, ногиронлик сабаблари, эксперт хулосаси ва меҳнатга қайтишга кўрсатмалар.

Простагландинларнинг тузилиши ва организмдаги фаолияти.

ГИП-гастроинтестинал ва панкреатик полипептидлар. ГИП хакида хозирги замон фикрлар ва уларга умумий тавсифи. Соматомединлар. ГИП купайиши билан боглик касалликлар. ГИП-апокрин безлар сингари, уларнинг турлари. Ташхис усуллари ва натижаларни тахлил килиш ГИП секрецияси тузилишини патогенетик коррекция килиш хозирги замон усуллари ва соматомединлар.

Сув-туз алмашинуви ( СТА)

Эндокрин тизими ва организмдаги сув микдори, электролитлар ва кислота-ишкор баланси. Организмдаги ички мухитнинг баркарорлиги ва бошкарилиши. Гомеостаз хакида тушунча. Кислота-ишкор баланси. Алкалоз ва ацидоз ва унинг коррекцияси.

Антидиуретик гормон (АДГ), тузилиши ва фаолияти. АДГни ноадекват секреция синдроми, патофизиологияси, клиникаси, даволаш.

Амалий ишларни эгаллаш. Эндокрин беморга ташхис куйишни асосларини билиш. Беморни текшириш усулларини билиш. Турли эндокрин касалликларни клиник белгиларини бахолаш, ташки куриниши, тери холати, вазни, куз аломатлари, жинсий ривожланишининг белгиларини - юнглар чикиши, организмнинг усиш ва ривожланишини аниклаш. Эндокрин касалликларда юрак-томирдаги узгаришлар хусусиятини (ЭКГ) билиш, нерв система холати, жумладан электроэнцефалография маълумотларини бахолаш. Эндокрин касалликларида жигар, буйрак ва бошка аъзоларнинг фаолияти бузилишини тавсифи ва тезлиги.

Калконсимон без ва буйрак усти безларини радиодиагностик текшириш усуллари. Эндокрин беморларга ташхис куйишда ультратовуш ташхиси ва компьютер томографияни куллаш. Рентгенодиагностика. Эндокрин беморларда суяк тузилиши рентгенограммасини бахолаш. Денситометрия. Лаборатор текшириш усуллари. Гормонларни аниклаш асосий усуллари билан танишиш. Эндокрин беморларда биологик суюкликлардаги гормонлар микдорини бахолаш. Ташхис куйишда ишлатиладиган синамаларни танлаш, уларнинг даволашдаги ахамияти. Ички секреция без фаолиятини чеклаш ва стимуляция килиш (блокатор ва стимулятор) хакида тушунча. Гормонлар билан урнини босиш усули билан даволаш.

Эндокрин беморларни ташхислаш ва даволаш стандартларини билиш. Хирургик ва НУР билан даволашни куллашга эхтиёж борлиги ва йуклигини аниклаш.

Эндокрин касалликларда радиоизотоплар билан текшириш усулларини билиш. Радиофармпрепаратлар турлари (Тс-99т (технеций); 1 131- (йод); ТI-201-(таллий хлорид)) ва уларнинг эндокрин касалликларниташхислашдаги урни. Гамма-камера, гамма-сканер, ренограф, хар хилмодификациядаги радиосцинтиляторлар, SPECT томогрофлар тугрисидатушунча.

Калконсимон бези касалликларида радиойодтерапия (радио актив йод NaIl3l) ишлатилиши. Йодаблацияга курсатма ва радиойодтерапия мумкин булмаган холатларни билиш.

АДАБИЕТЛАР:


1. Балаболкин М.И., Клебанова Е.М. Фундаментальная и клиническая тиреоидология.

Москва,2007.

2. Балаболкин М.И. Эндокринология. Москва,2000.

3. Бондарь ТЛ., Козинец Г.И. Лабораторно-клиническая диагностика сахарного диабета и его осложнений. Москва,2003.

4. Внутренние болезни по Тинсли Р. Харрисону I Под. Ред. Э.Фаучи, Ю. Браунвальда,

К. Иссельбаха и Д.р. Москва, 2005.

5. Гарднер Д., Шобек Д. Базисная и клиническая эндокринология. Москва,2010.

6. Генри М. Кронберг, Шлома Мелмед: эндокринология по Вильямсу. Нейроэндокринология. Москва,20 1 о.

7. Генри М. Кронберг, Шлома Мелмед: эндокринология по Вильямсу. Ожирение нарушение липидного обмена. Москва,2010.

8. Генри М. Кронберг, Шлома Мелмед: эндокринология по Вильямсу. Сахарный диабет и нарушение углеводного обмена. Москва,2010.

9. Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Клинические рекомендации по эндокринологи Москва,2008

10. Дедов ИЛ., Мельниченко Г.А. Рациональная фармакотерапия заболеваний эндокринной системы и нарушений обмена веществ: Рук-во для практ. врачей. Москва,2006.

11. Дедов И.И., Мельниченко Г .А. Синдром поликистозных яичников. Москва,2007.

12. Дедов И.И, Бельцевич Д.Г., Кузнецов Н.С. Феохромоцитома. Москва,2005.

13. Дедов И.И., Шестакова М.В. Диабетическая нефропатия. Москва,2000.

14. Диагностика заболеваний щитовидной железы: Атлас. Москва,2001.

15. Диагностика и лечение эндокринных заболеваний у детей и подростков: справочник I Под. ред. НЛ. Шабалова. Москва,2003.

16. Доказательная эндокринология. Рук-во для врачей. Москва,2008.

17. Дюк Дж. Секреты анестезии. Москва,2005.

18. Ефимов А.С., Скробонская Н.А. Инсулинотерапия больных сахарным диабетом. Киев,2000.

19. ЖуковаЛ.А., Сумин С.А. Неотложная эндокринология: Учеб.дособ. Москва,2006

20. Захаров Ю.А. Диабет. Москва,2002.

21. Калинина АЛ., Майстренко Н.А. Хирургия надпочечников. Москва,2000.

22. Калинина АЛ., Майстренко Н.А., Ветшева П.С. Хирургическая эндокринология. Москва, 2004.

23. Катrайл В.М., Арки Р.А. Патофизиология эндокринной системы. Москва,2001.

24. Клиническ?Я эндокринология I Под. ред. Н.т. Старковой. Санкт-Петербург,2002.

25. Коколина В.Ф. Гинекологическая эндокринология детей и подростков: рук-во для врачей. Москва,2001.

26. Кравец Е.Б. Клинические лекции по детской эндокринологии. Томск,2004

27. Лечение внутренних болезней: справочник I Под. ред. Г.Г. Матвейков. Минск,2000.

28. Лечение женского и мужского бесплодия. Москва,2005.

29. Ли Кеннди., Ансу Басу. Диагностика и лечение в эндокринологии: проблемный подход. Москва,2010.

30. Люлько А.В. Хирургическая андрология. Москва,2005.

31. Меллер Т.Б., Райф Э. Норма при КТ и МРТ-исследованиях. Москва,2008.

32. Мельниченко Г.А., Токмарева А.Ю. Эндокринные заболевания: справочник для практикующих врачей. Москва,2009.

33. Никитина ИЛ. Детская эндокринология: учеб. пособ. Ростов н/Д2006.

34. Николайчук л.в., Николайчук Э.В. Питание при сахарном диабете. Минск,2001. 35. Полушкина н.н. Эндокринология :Конспект лекций. Ростов н/Д,2007.

36. Потемкин В.В., Старостина Е.Г. Неотложная эндокринология: рук-во для врачей. Москва,2008.

37.практическая эндокринология / Под. ред. Г.А. Мельниченко. Москва,2009. 38.Ритз БЛ., Мелтон П.Дж. Остеопороз. Санкт-Петербург,2000.

39.Серов В.Н. Гинекологическая эндокринология. Москва,2006.

40.Седлецкий Ю.И. Современные методы лечения ожирения: Рук-во для врачей. Санкт-Петербург,2007.

41.Симоненко В.Б., Дулин П.А. Нейроэндокринные опухоли: Руководство. Москва,2010.

42.Старых Э.Ф. Диабетология у детей: учеб. Пособие. Ростов н/Д,2007.

43.Справочник Эндокринология: Видаль. Москва,2006.

44.Справочник по клинической эндокринологии / Под. ред. Е.А. Холодова. Минск,2004.

45.Ткачева О.Н., Верткин АЛ. Диабетическая автономная нефропатия: Рук-во для врача. Москва,2009.

46.Устинкина Т.И. Эндокринология мужской половой системы. Санктпетербург ,2007.

47.Физиология эндокринной системы / Под.ред. Дж. Гриффина, С. Охезы. Москва,2008.

48.хирургия органов эндокринной системы: учеб. пособие. Ростов н/д,2006.

49.Шенфилд Г., Колмэн Л. Эндокринология: справочник практикующего врача. Москва,2005.

50.Шустов С.Б., Халимов Ю.Ш. Функциональная и топическая диагностика в эндокринологии. Санкт-Петербург,2001.

51.эндокринология. Клинические рекомендации / Под.ред. И.И. Дедова., Г.А. Мельниченко. Москва,2008.

52. Эндокринология. Национальное руководство / Под.ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко Москва, 2012.


Методик кулланмалар:

I.Акромегалия: вопросы диагностики и лечения. С.И. Исмаилов, З.Ю. Халимова, А.О. Холикова. Т.,- 2007.

2. Алгоритмы диагностики и лечения бесплодного брака (учебно-методические рекомендации). / Сост.: С.И.Исмаилов, Ф.А. Хайдарова, Ш.У. Ахмедова, С.М. Музаффарова, х.А. Рахманова. Ташкент, 2008.- 24 с.

3. Амалий диабетология жадвалларда. / З.С.Акбаров, Г,н. Рахимова, С.И.Исмаилов, ва бошкалар., Т., 2007.- 90 бет

4. Л.Анализ деятельности Эндокринлогической службы Республики Узбекистан за 2003 2006 гг.. / Сост.: С.И.Исмаилов, Т .М. Мухамедов, Д.Х. Абдужабборова. - Т., 2008. - 94 с.

5. Андроген терапия у женщин. Клиническое практическое руководство Эндокринного общества. / Перевод с англ. Гафаровой Ф. под ред. Исмаилова с.и. - Ташкент, 2008. 26 с.

6. Бабаев Т.О., Исмаилов С.И. Гормонлар хакида рисола .- Ташкент ,2007.-84 б.

7. Гипокортицизм-диагностика, клиника, лечение/ С.И. Исмаилов, Д.А. Алиева, З.Ю. Халимова и др.- Т.,2006

8.Джалилов АЛ., Исмаилов С.И., Джалилов П.С., Фазылов А.А., Ходжаев Р.Р. Факторы риска в формировании врожденного вывиха бедра( клинико-патогенетические аспекты, ранняя диагностика, лечение и прогнозирование).- Т.,2007.- 225 с.

9. Диагностика моделирование и коррекция остеопенического синдрома и постменопаузального остеопороза в эксперименте и клинике. (Методические рекомендации). Сост.: Л.Б'нугманова, С.И. Исмаилов, А.Ю.Кандилёту, к.ю. Агабабян. - т., 2006. 32 с

10. Диагностика, течение и лечение диффузного нетоксического зоба у беременных (Методические рекомендации). Сост. Л.Б. Нугманова, С.И. Исмаилов, Н.Б. Убайдуллаева, Л.М. Исанбаева. - Т, 2006.

11. Исмаилов С.И., Акбаров З.С., Рахимова Г.Н., Кандли диабетни укитиш. Укитиш буйича кулланма, укитиш дастури ва кискача мазмуни.- Т.,2006.- 100 б.

12. Исмаилов с.И., Алимжанов М.А., Рашитов М.М., Акбутаев А.М. Опухоли щитовиZ!;ной железы.- Т.,2007.- 131 с.

13. Исмаилов с.И., Джалилов П.С., Кулдашева Д,Р., Джаплилов АЛ., Раулов х'А. Роль патологии щитовидной железы в патогенезе развития врожденного вывиха бедра. Монография.- Т.,2007.- 157 с.

14. Исмаилов С.И.,Мухассмедов Т.М., Абдужабарова Д.х, Анализ деятельности эндокринологической службы Республики Узбекистан за 1999-2003 гг.- Т.,2005.- 86 с.

15. Исмаилов С.И., Рашитов М.М., Узбеков к.К. Буйрак устибези Билан боглик булган артериал гипертония. Бирламчи гиперальдостронизм. Ташхиси ва даволаш.- Т.,2007. 15. Исмаилов С.И., Хайдарова Ф.А., Узбеков К.к., Фазылова Ф.А., Музаффарова С.А. "Руководство по методике обследования супружеских пар, страдающих бесплодием". Ташкент 2007

16. Исмаилов С.И. Эндокринологиядан танланган маърузалар.- Т.,2005 .- 432 б.

17. Лечение тиреоидной дисфункции при беременности и послеродовом периоде: Руководство по клинической практике Эндокринологического Общества. Перевод с англ. Исмаилов С.И., Убайдуллаева Н.Б. - Т., 2008. - 26 с.

18. Медицинские, клинические, практические рекомендации по ведению больных сахарным диабетом. Американская Ассоциация клинических эндокринологов. Пер.с англ.- Т.,2009.- 76 с.

19. Необходимые действия при диабете. Европейские перспективы Diabetes & МеtаЬоlizmЛер. с англ.- Т.,2009.- 19с.

20. Нажмутдинова Д.К., Урунбаева Д.А., Садыкова Н.Г. Эндокринные аспекты нарушения репродуктивной системы и бесплодия у женщин фертильного возраста. Учебно-методическое пособие для магистрантов, 2012 г.

21. Нажмутдинова Д.К., Урунбаева Д.А., Садыкова Н.Г. Пубертатно-юношеский диспитуитаризм. Учебно-методическое пособие для магистрантов, 2008 г.

21. "Оддий тугунли бук:ок:ни ташхиси ва даволаш".С.И. Исмаилов, М.М. Рашитов, М. Каримова, Ф.Ш. Хамидов - Тошкент, 2007.

22Лодострый тиреоидит: (клиника, диагностика и лечение): Методические рекомендации/ С.И. Исмаилов, Л.Б. Нугманова, х'Т., Рустамова Т., 2005

23. "Сент Винсент Декларацияси. К,андли диабетни даволаш ва урганишнинг халк:аро меъёрлари. Сент Винсент Декларацияси амалий дастури (WHO, IDF, 1995) Исмаилов с.И. тахририяти остида таржимаси- Т., 2005

24. Синдром диабетической стопы: распространенность, диагностика, лечение, профилактика. С.И. Исмаилов, З.М. Шамансурова Т.Т. Камалов и др. - Т., 2005

25. Тестостерон терапия у взрослых мужчин с синдромом андрогенногодефицита. Клиническое практическое руководство Эндокринного общества. / Перевод с англ. Узбекова к.к. под ред. Исмаилова С.И. - Ташкент, 2008. 26 с.

26. Урунбаева Д.А., Нажмутдинова Д.К., Садыкова Н.Г. Семириш ва эркаклар репродуктив тизимининг бузилиши. Учебно-методическое пособие для магистрантов, 2012 г.

27. Хирургическое лечение диффузного токсического зоба. С.И. Исмаилов, Н.А. Алимджанов, Б.Х..Бабаханов, Ф.Ш. Хамидов. - Т, 2007.

28. Хомиладорликда ва TYFpyMaH сунгги даврда к:алк:онсимон без дисфункциясини даволаш: эндокринология жамиятининг клиник амалиёти буйича дарслиги. Инглиз тилидан таржима: Исмаилов С.И., Убайдуллаева Н.Б. - Тошкент, 2008. 26 б.

29. Хомиладорларда диффуз захарсиз бук:ок:ни ташхиси, кечиши ва даволаш. / Л.Б.Нугманова, С.И. Исмаилов, Н.Б.Убайдуллаева ва бошк:.. - Тошкент, 2006.

30. Энзимодиагностика в эндокринологии (методическое пособие). Сост.: С.И. Исмаилов, Т.С. Саатов, З.С. Акбаров, Г.С. Акрамова, З.М. Шамансурова. - Ташкент, 2008. -12 с.Похожие:

«тасдиқлайман» Ўзр оак раиси, профессор Г. А. Бахадиров 2013 й icon«тасдиқлайман» Ўзр оак раиси, профессор Г. А. Бахадиров 2013 й
Ушбу дастуркатта илмий ходим ва изланувчиларнинг фармакология ихтисослиги буйича докторлик минимуми учун мўлжалланган
«тасдиқлайман» Ўзр оак раиси, профессор Г. А. Бахадиров 2013 й icon«тасдиқлайман» Ўзр оак раиси, профессор Г. А. Бахадиров 2013 й
Ушбу дастур катта илмий ходим ва изланувчиларнинг юқумли касалликлар ихтисослиги буйича докторлик минимуми учун мўлжалланган
«тасдиқлайман» Ўзр оак раиси, профессор Г. А. Бахадиров 2013 й iconДокументы
1. /2013 ОАК Низомлари/1 Положение о докт.дисс.docx
2. /2013...

«тасдиқлайман» Ўзр оак раиси, профессор Г. А. Бахадиров 2013 й icon«утверждаю» председатель вак руз профессор Г. А. Бахадиров 2013 г «согласовано» Ректор тма, академик
...
«тасдиқлайман» Ўзр оак раиси, профессор Г. А. Бахадиров 2013 й icon«утверждаю» председатель вак руз профессор Г. А. Бахадиров 2013 г «согласовано» Ректор тма, академик
Программа предназначена для сдачи экзаменов квалификационного минимума старших научных сотрудников и соискателей по специальности...
«тасдиқлайман» Ўзр оак раиси, профессор Г. А. Бахадиров 2013 й icon«утверждаю» председатель вак руз профессор Г. А. Бахадиров 2013 г «согласовано» Ректор тма, академик
Программа предназначена для подготовки и сдачи квалификационного экзамена по специальности «Эндокринология» исодержит полный объём...
«тасдиқлайман» Ўзр оак раиси, профессор Г. А. Бахадиров 2013 й iconТасдиқлайман” Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерацияси Кенгаши Ташкилий ишлар бўлими мудири Р. Самарбеков “ ” 2013 йил “Келишилган”
Соғлиқни сақлаш ходимлари касаба уюшмаси Марказий кенгаши раиси Ф. Р. Ханапияев
«тасдиқлайман» Ўзр оак раиси, профессор Г. А. Бахадиров 2013 й iconТасдиқлайман” Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерацияси Кенгаши Ташкилий ишлар бўлими мудири Р. Самарбеков “ ” 2013 йил “Келишилган”
Соғлиқни сақлаш ходимлари касаба уюшмаси Марказий кенгаши раиси Ф. Р. Ханапияев
«тасдиқлайман» Ўзр оак раиси, профессор Г. А. Бахадиров 2013 й iconТасдиқлайман” Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерацияси Кенгаши Ташкилий ишлар бўлими мудири Р. Самарбеков “ ” 2013 йил “Келишилган”
Соғлиқни сақлаш ходимлари касаба уюшмаси Марказий кенгаши раиси Ф. Р. Ханапияев
«тасдиқлайман» Ўзр оак раиси, профессор Г. А. Бахадиров 2013 й iconТасдиқлайман” “ ” 2011 йил сон далолатнома
Комиссия раиси Асаатуллаев с ўқитувчи, аьзолари Ҳамрақулова Х. касаба қўмитаси раиси, Абдурахмонов у хисобчи, Ҳамраева с арм раҳбари...
Загрузка...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации