Документы¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамасининг «Тиббий фаолиятни лицензиялаш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги 2008 йил 3 апрелдаги icon

¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамасининг «Тиббий фаолиятни лицензиялаш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги 2008 йил 3 апрелдаги

Название¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамасининг «Тиббий фаолиятни лицензиялаш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги 2008 йил 3 апрелдаги
Дата09.07.2013
Размер85.02 Kb.
ТипДокументы
скачать
¤збекистон Республикаси

СоІлиіни саілаш вазирлигининг

2008 йил “ 10 ” апрель 150-сонли

буйруІига 2-илова¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамасининг «Тиббий фаолиятни лицензиялаш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги 2008 йил 3 апрелдаги 61-сонли Јарорини бажариш юзасидан СоІлиіни саілаш вазирлиги томонидан амалга ошириладиган чора-тадбирлар бґйича назорат режаси№№

^ Тадбирлар номи

Ижро механизми

Ижро учун масъуллар

Ижро муддати

Ижро бґйича маълумот

1.

Белгилаб іґйилсинки, тиббий фаолиятни амалга ошириш учун илгари берилган лицензиялар лицензиатлар ушбу іарорда белгиланган янги лицензия талаблари ва шартларига мувофиі бґлган таідирда ушбу іарор чиііан кундан бошлаб 5 йил мобайнида амал іилади.


1. Јарор матни, унинг ижроси юзасидан іабул іилинган буйруіларни оммавий ахборот воситаларида, шу жумладан ССВнинг ва “¤збекистонда соІлиіни саілаш”-“Здравоохранение Узбекистана” газетасининг Интернет-саµифасида эълон іилиш.


2. Тиббий фаолият учун илгари берилган лицензиялар лицензиатлар ушбу іарорда белгиланган янги лицензия талабларига мувофиі бґлган таідирда іарор чиііан кундан бошлаб 5 йил мобайнида амал іилиши µаіида іисіа эълонлар тайёрлаш ва уларни ёзма оммавий ахборот воситаларида эълон іилиш.

ЛваНТМТКТХСНЈБ Саломатлик ва тиббий статистика институти “¤збекистонда соІлиіни саілаш”-“Здравоохранение Узбекистана” газетаси тахририяти


ЛваНТМТКТХСНЈБ

ССВ Матбуот котиби

2008 йил

30 апрель


2008 йил

20 май

2.

Тиббий фаолиятни амалга ошириш µуіуіи учун лицензиялар іатъий равишда ушбу іарорга мувофиі берилишини таъминласин;


1. Тиббий фаолият юритиш учун бериладиган лицензия шакллари, лицензия битими шакллари, эксперт хулосаларининг намунавий шакллари іайта кґриб чиіиш ва тасдиілаш.


2. Даволаш-профилактика муассасалари жойлашган бино ва хоналарга, диагностика ва даволаш асбоб-ускуналарига, зарарсизлантириш ва стерилизация жиµозларига іґйилаётган санитария меъёрлари ва іоидаларини іайта кґриб чиіиш ва тасдиілаш.


3. Нодавлат секторига іарашли юридик ва жисмоний шахсларнинг тиббий фаолиятни амалга ошириш жойига бериладиган санитария хулосаси шаклни іайта кґриб чиіиш ва тасдиілаш.


4. Нодавлат секторига іарашли юридик ва жисмоний шахсларнинг тиббий фаолиятни амалга оширишда іґлланилиши мґлжалланган тиббий асбоб-ускуна ва жиµозларга бериладиган хулоса шаклини іайта кґриб чиіиш ва тасдиілаш.


5. “Хусусий тиббиёт муассасаларига лицензия бериладиган тиббий фаолият ихтисосликлари турларининг рґйхати”даги айрим ихтисосликлар бґйича амалга ошириш рухсат этиладиган операциялар рґйхатини тасдиілаш


6. Нодавлат секторига іарашли тиббиёт муассасаларида ва якка тартибда фаолият кґрсатувчи врачлар томонидан юритилиши зарур бґлган бирламчи тиббий хужжатлар шаклини іайта кґриб чиіиш ва тасдиілаш.


ЛваНТМТКТХСНЈБ бош адлия маслаµатчиси


СЭНББ


СЭНББ


ДВваТТСНЈББ


ЛваНТМТКТХСНЈБ ДПЁББ

ОваБМЈББ


ЛваНТМТКТХСНЈБ2008 йил

10 май


2008 йил

10 май


2008 йил

10 май


2008 йил

10 май


2008 йил

10 май


2008 йил

10 май


3.

Илгари берилган лицензия эгаларининг ушбу іарорда белгиланган лицензия талаблари ва шартларига мувофиілигини уч ой муддатда кґриб чиісин µамда эгалари мазкур талаблар ва шартларга жавоб бермайдиган лицензияларнинг амал іилишини белгиланган тартибда тґхтатиш ёки тугатиш чора-тадбирларини кґрсин;1. Лицензиялар реестридаги маълумотлар таµлили асосида µар бир лицензия эгасининг (худудлар кесимида) ушбу іарорда белгиланган янги лицензия талаблари ва шартларига мувофиілиги тґІрисида хулоса тайёрлаш;


2. ¤рнатилган тартибда мониторинг ґтказиш йґли билан лицензия эгасининг янги лицензия талаблари ва шартларига мувофиілигини аниілаш;


3. Јарорда белгиланган янги талаб ва шартларга жавоб бермайдиган лицензия эгаларига лицензияларни іайта расмийлаштириш бґйича расмий кґрсатма бериш;


4. Јарорда белгиланган янги талаб ва шартларга жавоб бермайдиган, лицензияларини іайта расмийлаштиришдан бош тортган лицензиатларга нисбатан іонунчиликда белгиланган тартибда лицензиялар амал іилишини тґхтатиш ёки тугатиш бґйича чоралар кґриш.


ЛваНТМТКТХСНЈБ


ЛваНТМТКТХСНЈБ

СЭНББ

ДВваТТСНЈББ


ЛваНТМТКТХСНЈБ

бош адлия маслаµатчиси


ЛваНТМТКТХСНЈБ

бош адлия маслаµатчиси

2008 йил

10 май


2008 йил

1 июнь


2008 йил

1 июль


2008 йил

20 июль
4.

Бир ой муддатда ¤збекистон Республикаси СоІлиіни саілаш вазирлигининг Лицензиялаш ва нодавлат тиббиёт муассасалари томонидан кґрсатилаётган тиббий хизматлар сифатини назорат іилиш бошіармаси аппаратини µамда соІлиіни саілашни бошіариш µудудий органларидаги тегишли бґлинмаларни юіори малакали ва тажрибали мутахассислар билан бутласин;


1. ЛваНТМТКТХСНЈБ µамда соІлиіни саілашни бошіариш µудудий органлари таркибий тузилмасидаги мавжуд нодавлат тиббий муассасалари томонидан кґрсатилаётган тиббий хизмат сифатини назорат іилиш бґйича бош мутахассислар ґринларига малакали ва тажрибали мутахассисларни ґрнатилган тартибда іабул іилиш.


2. ЛваНТМТКТХСНЈБ µодимлари µамда нодавлат тиббий муассасалари томонидан кґрсатилаётган тиббий хизмат сифатини назорат іилиш бґйича бош мутахассисларнинг функционал вазифаларини тасдиілаш.

3. ЛваНТМТКТХСНЈБ µодимлари µамда нодавлат тиббий муассасалари томонидан кґрсатилаётган тиббий хизмат сифатини назорат іилиш бґйича бош мутахассисларни аттестациядан ґтказиш.


ЛваНТМТКТХСНЈБ

ЈР ССВ

Тошкент ш. ССББ вилоятлар ССББ


ЛваНТМТКТХСНЈБ


ЛваНТМТКТХСНЈБ

Бош адлия маслаµатчиси


2008 йил

10 май


2008 йил

10 май


2008 йил

10 июнь
5.

Уч ой муддатда лицензиатлар томонидан лицензия талаблари ва шартларининг, шу жумладан улар томонидан кґрсатилаётган хизматлар сифатига іґйиладиган талабларнинг бажарилиши тґІрисидаги ахборотларни ґз ичига оладиган марказлаштирилган маълумотлар базасини яратсин;Лицензиатлар бґйича маълумотлар базасига іґйиладиган техник вазифаси ишлаб чиіиш.


Лицензиялар реестрида мавжуд маълумотларни базага киритиш.


Маълумотлар базасига лицензиатлар фаолияти бґйича ґтказилган мониторинг ва текширувлар натижаларини, µамда уларга нисбатан белгиланган жазо чораларини киритиш.


ЛваНТМТКТХСНЈБ


ЛваНТМТКТХСНЈБ


ЛваНТМТКТХСНЈБ


2008 йил

1 май


2008 йил

1 июнь


2008 йил

1 июль
6.

Аµолини оммавий ахборот воситалари, шу жумладан Интернет тармоІи оріали лицензия талаблари ва шартлари, шу жумладан кґрсатилаётган хизматлар сифатига іґйиладиган талаблар, шунингдек лицензиясининг амал іилиши тґхтатиб іґйилган, тґхтатилган ёхуд лицензияси бекор іилинган лицензиатлар тґІрисида мунтазам равишда хабардор іилиб борсин.


Тасдиіланган лицензия талаблари ва шартларини, аµолига кґрсатилаётган хизматлар сифатига іґйиладиган талабларни оммавий ахборот воситаларида, шу жумладан ССВнинг ва “¤збекистонда соІлиіни саілаш”-“Здравоохранение Узбекистана” газетасининг Интернет-саµифасида эълон іилиш.


Лицензиясининг амал іилиши тґхтатиб іґйилган, тугатилган ёхуд лицензияси бекор іилинган лицензиатлар тґІрисидаги маълумотларни мунтазам равишда оммавий ахборот воситаларида, шу жумладан ССВнинг ва “¤збекистонда соІлиіни саілаш”-“Здравоохранение Узбекистана” газетасининг Интернет-саµифасида эълон іилиб бориш.


ЛваНТМТКТХСНЈБ Саломатлик ва тиббий статистика институти “¤збекистонда соІлиіни саілаш”-“Здравоохранение Узбекистана” газетаси тахририяти


ЛваНТМТКТХСНЈБ Саломатлик ва тиббий статистика институти “¤збекистонда соІлиіни саілаш”-“Здравоохранение Узбекистана” газетаси тахририятиМунтазам равишда
7.

Нодавлат тиббиёт муассасалари тиббий фаолиятни СоІлиіни саілаш вазирлиги томонидан тасдиіланадиган ихтисослик турлари бґйича амалга оширадилар.

Хусусий тиббиёт муассасалари ва жисмоний шахслардан бошіа нодавлат тиббиёт муассасаларига лицензия бериладиган тиббий фаолият ихтисосликлари турларининг рґйхатини вазирнинг ушбу буйруІи билан тасдиілаш

ЛваНТМТКТХСНЈБ ДПЁББ

ОваБМЈББ

Ква¤ЮББПохожие:

¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамасининг «Тиббий фаолиятни лицензиялаш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги 2008 йил 3 апрелдаги icon¤збекистон Республикаси СоІлиіни саілаш вазирлигининг
ПЈ-700-сон іарори, µамда ¤збекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2008 йил 3 апрелдаги “Тиббий фаолиятни лицензиялаш тартибини...
¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамасининг «Тиббий фаолиятни лицензиялаш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги 2008 йил 3 апрелдаги iconТиббий фаолиятни лицензиялаш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида
Республикаси Президентининг «Республика тиббиёт муассасалари фаолиятини ташкил этишни такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»...
¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамасининг «Тиббий фаолиятни лицензиялаш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги 2008 йил 3 апрелдаги iconЎзбекистон республикаси вазирлар маікамасининг єарори
Президентининг "Лойиіа-тадєиєот ташкилотлари фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўјрисида" 2008 йил 29 апрелдаги пє-847-сон...
¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамасининг «Тиббий фаолиятни лицензиялаш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги 2008 йил 3 апрелдаги iconОитсга іарши кураш марказларининг ташкилий тузилмасини ва фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тґІрисида ¤збекистон Республикаси Президентининг «¤збекистон
Збекистон Республикаси Президентининг «¤збекистон Республикасида оив инфекцияси таріалишига іарши кураш самарадорлигини оширишга...
¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамасининг «Тиббий фаолиятни лицензиялаш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги 2008 йил 3 апрелдаги icon27. 09. 2003 й. N 413 телекоммуникациялар соіасидаги фаолиятни лицензиялаш тўЈрисидаги низомга ўзгартириш ва єўшимчалар киритиш іаєида
Республикаси Єонунини амалга ошириш чора-тадбирлари іаєида 2002 йил 28 июндаги 236-сон єарорига мувофиє, шунингдек телекоммуникациялар...
¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамасининг «Тиббий фаолиятни лицензиялаш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги 2008 йил 3 апрелдаги iconЎзбекистон Республикаси Президентининг 2010 йил 26 апрелдаги «Деҳқон бозорлари ва савдо комплекслари фаолиятини ташкил қилишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»
Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси, Молия вазирлиги,...
¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамасининг «Тиббий фаолиятни лицензиялаш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги 2008 йил 3 апрелдаги icon¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамасининг
...
¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамасининг «Тиббий фаолиятни лицензиялаш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги 2008 йил 3 апрелдаги icon¤збекистон Республикаси СоІлиіни саілаш вазирлигининг буйруўИ 2008 йил 25 март №121 Тошкент шаµри «Ґудудий соІлиіни саілаш муассасаларининг ташкилий тузилмасини ва фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тґІрисида»
СоІлиіни саілаш вазирлигининг масъул раµбар ходимлари рґйхатини 2-иловага мувофиі
¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамасининг «Тиббий фаолиятни лицензиялаш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги 2008 йил 3 апрелдаги iconВазирлар Маҳкамаси Қарори №130 11. 05. 2011
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Мактабдан ташқари таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2011 йил...
¤збекистон Республикаси Вазирлар Маµкамасининг «Тиббий фаолиятни лицензиялаш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тґІрисида»ги 2008 йил 3 апрелдаги icon¤збекистон Республикаси Молия вазирининг Давлат бюджетининг Іазна ижроси іоидаларини тасдиілаш µаіида буйруўИ
Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги Пі-594-сон “Давлат бюджетининг Іазна ижроси тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари...
Загрузка...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации