Документы1. Нима учун юриб кетаётган одам кокиилиб тушганда олдинга караб йикилади? Бу масалани ечишда укувчилар биринчи навбатда масалани шартини аниклашлари, нима устида гап кетаётганини тушунтиришлари керак icon

1. Нима учун юриб кетаётган одам кокиилиб тушганда олдинга караб йикилади? Бу масалани ечишда укувчилар биринчи навбатда масалани шартини аниклашлари, нима устида гап кетаётганини тушунтиришлари керак

Название1. Нима учун юриб кетаётган одам кокиилиб тушганда олдинга караб йикилади? Бу масалани ечишда укувчилар биринчи навбатда масалани шартини аниклашлари, нима устида гап кетаётганини тушунтиришлари керак
Дата24.05.2013
Размер445 b.
ТипДокументы
скачать

1. Нима учун юриб кетаётган одам кокиилиб тушганда олдинга караб йикилади? Бу масалани ечишда укувчилар биринчи навбатда масалани шартини аниклашлари, нима устида гап кетаётганини тушунтиришлари керак. Биринчидан, берилган вазиятда кандай физикавий ходиса кузатилаётганини аниклаш керак. Равшанки, бу холда инерция ходисаси кузатилади, шунинг учун килинадиган мулохазалар инерция ходисасини тушунтирувчи конунга асосланган булиши керак. Бу холларда бу конун Ньютоннинг биринчи конуни- инерция конуни булиб, укувчилар масалалар ечишда унинг ифодаланишини такрорлаб утадилар. Шундай килиб, масалан, кокилиб тушган одамнинг оёги кандайдир тусикда ушланиб колгани учун тухтайди, унинг колган кимслари эса инерция буйича олдинга харакат килгани учун одам кокилганда олдига караб полда турган одам ўзининг олдинга йиқилади деб ҳулоса қилади.2. Тез харакатланаётган машина тўсатдан тормиз босса нима учун ҳамма олдига караб харакат килади. Кандай усул билан полда турган одам узинин полга босимини икки баравар орттириши мумкин? Даставвал булаётган ходисанинг физикавий мохияти аникланади. Масалада босим суралаяпти. Босим р эса куч F нинг ана шу кучтаъсир килаётган S юзга нисбати билан аникланади, яни р=F/S. Шундан килиб, бериладиган босим босим кучи F га хам, у таъсиркилаётган S юзга хам боглик булади. Агар худди шу юзга таъсир килувчи босим кучи икки марта ортса, босим хам икки марта ортади. Одам уз кулига уз огирлигига тенг булган юк олганда ана шундаё булиши мумкин. Бирок босимни босимини икки марта орттиришнинг бошка йули хам бор, таянч юзини икки марта камайтириш мумкин. Бунинг учун одам битта оёкда туриши ва уз мувозанатини йукотмаслик учун уз вазиятини бирмунча узгартириши етарлидир.

  • 2. Тез харакатланаётган машина тўсатдан тормиз босса нима учун ҳамма олдига караб харакат килади. Кандай усул билан полда турган одам узинин полга босимини икки баравар орттириши мумкин? Даставвал булаётган ходисанинг физикавий мохияти аникланади. Масалада босим суралаяпти. Босим р эса куч F нинг ана шу кучтаъсир килаётган S юзга нисбати билан аникланади, яни р=F/S. Шундан килиб, бериладиган босим босим кучи F га хам, у таъсиркилаётган S юзга хам боглик булади. Агар худди шу юзга таъсир килувчи босим кучи икки марта ортса, босим хам икки марта ортади. Одам уз кулига уз огирлигига тенг булган юк олганда ана шундаё булиши мумкин. Бирок босимни босимини икки марта орттиришнинг бошка йули хам бор, таянч юзини икки марта камайтириш мумкин. Бунинг учун одам битта оёкда туриши ва уз мувозанатини йукотмаслик учун уз вазиятини бирмунча узгартириши етарлидир.М: 1. Елкалари тенг бўлган ричагнинг икки учига массалари тенг, лекин хажмлари турлича булган жисмлар осилган. Агар жисмларни сувга тушурилса, мувозонат сақланадими? Суҳбат вақтда жисмларни сувга ботирилганда уларга итариб чиқарувчи куч таъсир қилиши аниқлаб олинди. Бу кучнинг катталиги жисмнинг ҳажмига ва суюқликнинг зичлигига пропорционал бўлади. ҳажми кичикроқ жисмга кимроқ итариб чиқарувчи куч таъсир қилади. Шунинг учун сувда кичикроқ ҳажмдаги жисм ричаг учини купроқ тортади. Схемаси расмда кўрсатилган қурилма йиғилган. R1 ва R2 демонстрацион қаршилик магазинлари. Шкаласи беркитилган волтьметр V2 нинг курсатиш- ларини аниқланг. Ечилиши. Схемани анализ қилиб, R1 ва R2 қаршилик-ларнинг кетма – кет уланганлиги аниқланади. Вольтметр V1 нинг кўрсатиш-лари ва R1 ҳамда R2 қаршиликларнинг қийматлари ёзиб олинади. Кетма–кет уланганда кучланиш тушишлари қаршиликларнинг катталикларига пропорционапл бўлади, шунинг учун қуйидагини ёзиш мумкин: U1: U2= R1: R2, бундан U2=U1 R1 / R1. U2 қиймат аниқлангандан кейин ўқитувчи вольтметрнинг шкаласини очади ва ўқувчилар узларининг топган ечимлари туғри ёки нотуғри эканлигини аниқлайдилар.^

3. Схемаси 1-расмда ифодаланган занжирдаги ҳар бир резистор орқали ўтаётган токни аниқланг. Қисқичлардаги кучланиш 6В, резисторларнинг қаршилиги r1=r2=r3=6 Ом.

  • Ечилиши: резисторлар қандай уланганини дарҳол айтиб бўлмайди. Бироқ занжирнинг эквивалент схемаси тузилса (2-расм), резисторларнинг параллел уланганини қуриш мумкин. Энди масалани ечиш мураккаб эмас: I1=I2=I3=U/r1=U/r2=U/r3, яъни I1=I2=I3=1a. Занжирдаги умумий ток: IО=I1+I2+I3=3a. Бу умумий токни Ом қонунига кўра ва Rумум=r1/3 орқали аниқлаш мумкин. У ҳолда IО=U/RУМУМ, яъни IО=6B/2Oм=3a.^

3. ҲИСОБЛАШ МАСАЛАЛАРИ.1. Сол ғўлаларининг ҳажми қанча? V=0,8м325=20м3. 2. Солнинг массаси қанча? Жадвадан 1 м3 ёғочнинг массаси 500кг эканини топамиз. Сол=500кг20=10000кг. 3. Солнинг огирлиги қанча? Р=9,8н 10000=98 000кг. 4. Сол сувга бутунлай чўктирилганда сиқиб чиқарган сувининг массаси қанча? Жадвалдан 1м3 сувнинг массаси 1000кг эканини топамиз. Сув=1000кг20=20000кг. 5. Сиқиб чиқарилган сувнинг оғирлиги қанча? РСУВ=9,8н20000=196000н. 6. Юкнинг оғирлиги қанча? F=196000н-98000н= 98000нАлгебраик метод. Бу методда ўқувчиларнинг алгебрадан олган билимларидан фойданиланилади, формулалар ишлатилади, тенгламалар тузилади ва ечилади. Алгебраик метод. Қўлланиладиган энг содда ҳол масалаларни ечишда тайёр формулалардан фойдаланишдир. М: Кесим юзи 10мм2 бўлган бир километр узунликдаги мис симнинг қаршилигини аниқланг. Симнинг қаршилигини R=l/S формуладан аниқланади. Солиштирма қаршилик мис сим учун =0,017Оммм2/м эканлиги жадвалдан топилади. R=(0,017Оммм2/м1000м)/10мм2=1,7Ом.^ Геометрик метод. Масалаларни геометрик метод билан ечишда изланаётган катталикни ўқувчиларга маълум бўлган геометрик муносабатлардан топилади. Геометрик методдан статика, геометрик бошқа бўлимларда кенг фойданилади. М: узунлиги l=10м бўлган троснинг ўртасига m=10кг массали фонарь осилган. Агар эгилиш стрелкаси h=0,5м бўлса, троснинг таранглик кучини топинг. Чизмасини чизамиз. Oғирлик кучи F ни трос бўлаклари бўйлаб йўналган F1 ва F2 ташкил F1=F2, MN=F/2 va OMB= MNF1 эканлигини исбот қилиш қийин эмас. Учбурчакларнинг ўхшашлигидан: ВМ/ОМ=F1М/МN. Эгилиш стрелкаси унча катта бўлмагани учун MB=L\2 деб оламиз, у ҳолда L/2h=2F1/F. Бундан F1=F/4h=mgh/4h=(10кг 9,8м/сек2 10м)/4 0,5м=490н. Троснинг биз излаётган таранглиги кучга тенг ва унга қарама – қарши йыналган. Масалаларни геометрик ечиш методида фақат геометрик муносабатлардан эмас, балки тригнометрик формулалардан ҳам фойдаланилади. График метод. Геометрик метод билан масалаларни график ечиш методи чамбарчас боғланган. График методда изланаётган катталик графикдан фойдаланиб топилади.Ўрганиш объекти физикавий катталикларнинг боғланиш графикларидан иборат бўлган масалалар график масалалар дейилади. Баъзи ҳолларда бу графиклар масаланинг шартида берилади, баъзи ҳолларда эса уларни ясаш керак бўлади. График масаллар орасидаги боғланишлар графиги берилган бўлса, у ҳолда уни тушуниш, ҳар бир учаскадаги боғланишнинг ҳарактерини ўрганиш керак. График масалалар ечишнинг асосий босқичлари қуйидагилардан иборат. Агар катталиклар орасидаги боғланишлар графиги берилган бўлса, у ҳолда уни тушуниш, ҳар бир участкадаги боғланишнинг ҳарактерини ўрганиш керак. М: График буйича (расм) жисмнинг ҳаракатини тавсифланг, йўлнинг айрим участкаларидаги вақт, тезлик ва тезланишни аниқланг.Ўқувчилар графикни анализ қилиб, биринчидан, у тезликнинг вақтга боғланишини ифодалашини аниқлашлари керак. Жисмнинг бошланғич тезлиги VО=0. Вақтнинг t=t1 пайтида жисм V1 тезликка эришди. t=0 дан t=t1 гача тезлик ортди. Графикда V тезликнинг t вақтга чизғич боғланишда эканлиги кўрсатилган, бинобарин, жисм текис тезланувчан ҳаракат қилган. Вақтнинг t1=t2 оралиғида тезлик ўзгармаган. Жисм текис ҳаракат қилган. (0-t1) Вақт оралиғи учун тезланишни аниқлаймиз, V1=a1t1, бундан a1=v1/t1. Bақтнинг t1-t2 оралиғи учун тезланиш а=0. Жисмнинг текис тезланувчан ҳаракатда t1 вақт ичида ўтган S1 йўли ОАD учбурчакнинг юзига сон жиҳатдан тенг бўлди. S1=V1t1/2=a1t1t1/2=a1t12/2. Шундай қилиб, график ёрдамида бошланғич тезликни шартли равишда нолга тенг деб текис тезланувчан ҳаракатда ўтилган йўл учун муҳим формулани аниқладик.t2 вақт ичида ўтилган йўл S сон жиҳатдан ОАВС трапециянинг юзига тенг: S=v1t1/2+v1(t2-t1)=v1(2t2-t1) График берилмаган, балки уни ўқувчиларнинг ўзлари справочник маълумотлари орқали тузган жадваллар бўйича ясаш керак бўлган масалалар ҳам учраб туради.

  • Ўқувчилар графикни анализ қилиб, биринчидан, у тезликнинг вақтга боғланишини ифодалашини аниқлашлари керак. Жисмнинг бошланғич тезлиги VО=0. Вақтнинг t=t1 пайтида жисм V1 тезликка эришди. t=0 дан t=t1 гача тезлик ортди. Графикда V тезликнинг t вақтга чизғич боғланишда эканлиги кўрсатилган, бинобарин, жисм текис тезланувчан ҳаракат қилган. Вақтнинг t1=t2 оралиғида тезлик ўзгармаган. Жисм текис ҳаракат қилган. (0-t1) Вақт оралиғи учун тезланишни аниқлаймиз, V1=a1t1, бундан a1=v1/t1. Bақтнинг t1-t2 оралиғи учун тезланиш а=0. Жисмнинг текис тезланувчан ҳаракатда t1 вақт ичида ўтган S1 йўли ОАD учбурчакнинг юзига сон жиҳатдан тенг бўлди. S1=V1t1/2=a1t1t1/2=a1t12/2. Шундай қилиб, график ёрдамида бошланғич тезликни шартли равишда нолга тенг деб текис тезланувчан ҳаракатда ўтилган йўл учун муҳим формулани аниқладик.t2 вақт ичида ўтилган йўл S сон жиҳатдан ОАВС трапециянинг юзига тенг: S=v1t1/2+v1(t2-t1)=v1(2t2-t1) График берилмаган, балки уни ўқувчиларнинг ўзлари справочник маълумотлари орқали тузган жадваллар бўйича ясаш керак бўлган масалалар ҳам учраб туради.

Похожие:

1. Нима учун юриб кетаётган одам кокиилиб тушганда олдинга караб йикилади? Бу масалани ечишда укувчилар биринчи навбатда масалани шартини аниклашлари, нима устида гап кетаётганини тушунтиришлари керак iconЎзбекистон агросаноат мажмуаси ва унинг ривожланиши
Чунки унда пахта майдони кўпроқ бўлаганлиги учун техникалар ёрдамиди бажариладиган ишларнинг ҳажми кўп. Шунинг учун юқоридаги масалани...
1. Нима учун юриб кетаётган одам кокиилиб тушганда олдинга караб йикилади? Бу масалани ечишда укувчилар биринчи навбатда масалани шартини аниклашлари, нима устида гап кетаётганини тушунтиришлари керак iconКорхона ва ташкилотнинг ижтимоий муҳитни ривожлантириш
Шунга мувофиқ корхона ва ташкилотларда ижтимоий ривожланиш биринчи навбатда қуйидагиларга қаратилиши керак
1. Нима учун юриб кетаётган одам кокиилиб тушганда олдинга караб йикилади? Бу масалани ечишда укувчилар биринчи навбатда масалани шартини аниклашлари, нима устида гап кетаётганини тушунтиришлари керак iconМуаммо. Гипотеза. Назария. Режа
Унинг мохиятини табиётшуносликнинг, биринчи навбатда, физиканинг мавжуд қонунлари ва принципларининг янги қайд қилинган ходисаларни...
1. Нима учун юриб кетаётган одам кокиилиб тушганда олдинга караб йикилади? Бу масалани ечишда укувчилар биринчи навбатда масалани шартини аниклашлари, нима устида гап кетаётганини тушунтиришлари керак iconДокументы
1. /Тасвирий санъат нима.doc
1. Нима учун юриб кетаётган одам кокиилиб тушганда олдинга караб йикилади? Бу масалани ечишда укувчилар биринчи навбатда масалани шартини аниклашлари, нима устида гап кетаётганини тушунтиришлари керак iconТашкилотнинг ички мухити Режа: Ташкилотнинг максад ва структураси. Ташкилотлар шакли ва русум(тип)лари
Кенг маънода олиб каралганда миссия деганда ташкилотнинг фаолият курсатиш мазмуни, фалсафаси ва умуман нима учун тузилганлик мохиятини...
1. Нима учун юриб кетаётган одам кокиилиб тушганда олдинга караб йикилади? Бу масалани ечишда укувчилар биринчи навбатда масалани шартини аниклашлари, нима устида гап кетаётганини тушунтиришлари керак iconИнтернетбилантанишиш
Интернет бу узи нима? Интернет – бу бутун жахон компьютер тармоклари мажмуидир. Куйида биз Интернетни яратилиши билан танишамиз
1. Нима учун юриб кетаётган одам кокиилиб тушганда олдинга караб йикилади? Бу масалани ечишда укувчилар биринчи навбатда масалани шартини аниклашлари, нима устида гап кетаётганини тушунтиришлари керак iconНотураржой мулкдорлари мажбурий бадалларни қандай тўлайдилар. Бизнинг уйдаги нотутаржой мулкдорлари уйнинг ертўласини хусусийлаштириб олганларю. Бу ҳақда нима дейсиз?
Кўпқаватли уйдаги нотураржой мулкдорлари ширкат билан шартнома асосида уйдан фойдаланиш ва уни сақлаш учун сарфланадиган умумий тўловларни...
1. Нима учун юриб кетаётган одам кокиилиб тушганда олдинга караб йикилади? Бу масалани ечишда укувчилар биринчи навбатда масалани шартини аниклашлари, нима устида гап кетаётганини тушунтиришлари керак iconК вопросу определения коэффициента ослабления помех в избирательном каскаде приемника У. М. Азимов, соискатель гуп «unicon. Uz»
Мақолада халақитнинг сусайиш коэффициентини ҳисоблаш масаласи кўрилган бўлиб, бу масалани ечиш турли элтувчи частоталарда ишловчи...
1. Нима учун юриб кетаётган одам кокиилиб тушганда олдинга караб йикилади? Бу масалани ечишда укувчилар биринчи навбатда масалани шартини аниклашлари, нима устида гап кетаётганини тушунтиришлари керак iconКириш сўзи гидравлик сув насос нима Дегани?
Бу насос катта ҳажмдаги тушаётган сувнинг (кичик шаршара, баландликдан оқаетган дарё ёки ариқ) қувватидан фойдаланиб, кам миқдордаги...
1. Нима учун юриб кетаётган одам кокиилиб тушганда олдинга караб йикилади? Бу масалани ечишда укувчилар биринчи навбатда масалани шартини аниклашлари, нима устида гап кетаётганини тушунтиришлари керак iconБиринчи боскич фан олимпиадасида катнашган укувчилар хакида маълумот
Ноябр (декабр)даги иккинчи боскич Фан олимпиадасининг утказилганлиги тугрисидаги хисобот
Загрузка...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации