ДокументыЎзбекистон республикасида табиатни мућофаза ќилиш ва ундан оќилона фойдаланиш борасида ќуйидаги стратегик ишлар олиб борилмоќда: Аћолининг саломатлигини таъминлаш учун ќулай шароит яратиш биосферанинг мувозанатни саќлаш icon

Ўзбекистон республикасида табиатни мућофаза ќилиш ва ундан оќилона фойдаланиш борасида ќуйидаги стратегик ишлар олиб борилмоќда: Аћолининг саломатлигини таъминлаш учун ќулай шароит яратиш биосферанинг мувозанатни саќлаш

НазваниеЎзбекистон республикасида табиатни мућофаза ќилиш ва ундан оќилона фойдаланиш борасида ќуйидаги стратегик ишлар олиб борилмоќда: Аћолининг саломатлигини таъминлаш учун ќулай шароит яратиш биосферанинг мувозанатни саќлаш
Дата21.05.2013
Размер28.96 Kb.
ТипДокументы
скачатьЎзбекистон республикасида табиатни мућофаза ќилиш ва ундан оќилона фойдаланиш борасида ќуйидаги стратегик ишлар олиб борилмоќда: Аћолининг саломатлигини таъминлаш учун ќулай шароит яратиш биосферанинг мувозанатни саќлаш; Ўзбекистоннинг ижтимоий иќтисодий ривожланиш самарадорлиги ва барќарорлигини кўзлаган ћолда табиий ресурслардан фойдаланиш, ќайта тикланадиган табиий ресурслар ишлаб чиќариш ва истеъмол жараёнларининг мувозанатини саќлаш, тикланмайдиган ресурслардан, ишлаб чиќариш чиќиндиларидан оќилона фойдаланиш; тирик табиатнинг дастлабки турлари ва уларнинг генофондини, ландшафтларнинг хилма-хиллигини саќлаш.

Экологик муаммоларни ћал этиш маќсадида давлат томонидан атроф-мућитни мућофаза ќилиш, табиий ресурслардан оќилона фойдаланишнинг Ўзбекистон Республикасида 2005 йилгача мўлжалланган дастури ишлаб чиќилди. Бу дастурга мувофиќ аћоли саломатлиги учун хавфли бўлган моддаларни шаћар атмосфера ћавосига ва сув ћавзаларида рухсат этилган ўртача даражагача етказиш ва 2005 йилга бориб республикада экологик аћволни тубдан яхшилаш, ишлаб чиќаришда кам чиќиндили ёки чиќиндисиз технологияга ўтиш, табиий ресурсларни тежамкорлик билан ишлатиш чора тадбирларини ишлаб чиќиш кабилар ўз аксини топган. Бундан ташќари, экологик нуќтаи назардан хавфли корхоналар ва ишлаб чиќаришни ќайта ќуриш ва замонавий ускуналар билан алмаштириш ишларини амалга ошириш, табиатни мућофаза ќилишда ягона автоматлаштирилган экологик назорат тизимини яратиш, аћолининг экологик таълим ва тарбия даражасини кўтариш. Мўлжалланган давр орасида тупроќни мућофаза ќилиш ва унинг унумдорлигини амалга ошириш борасида ерлардан оќилона фойдаланишни таъминлаш, илмий техник тараќќиёт ютуќларини ќўллаш ћисобига тоѓ - кон саноати маћсулотининг йиллик ишлаб чиќариш ћажмини ошириш, шу билан бирга тоѓ массалари ќазиб олиш ћажмини камайтириш йўли билан уларни ташќи мућитга зарарли таъсирини камайтириш.

Сувни мућофаза ќилиш, уни ифлосланишини олдини олиш, суѓоришнинг илѓор технологиясини яратиш, суѓориш системалари ва сувдан ќайта фойдаланиш йўллари ћисобига ќишлоќ хўжалиги ва саноатни сувга бўлган талабини камайтириш.

Орол денгизини саќлаб ќолиш маќсадида аћолини сифатли ичимлик суви билан таъминлаш, Орол бўйи аћолисини нормал санитар шароитлар ва озиќа билан таъминлаш учун Марказий Осиё давлатлари билан биргаликда ќисќа ваќт ичида ягона сув хўжалиги сиёсатини ишлаб чиќиш ћамда ћар бир республиканинг Орол денгизига ќўя оладиган суви, яъни (йилиги 20 – 21 км3), Орол бўйидаги барча табиий кўлларни саќлаб ќолиш каби ишлар режалаштирилган.

Шаћар ва аћоли яшайдиган пунктларда атмосфера ћавосининг сифатини яхшилаш, кейинчалик санитар гигиена нормативларга эришиш, ўрмон экотизмлар аћволини яхшилаш, уларни асраш учун биринчи навбатда ўрмон ресурсларини тиклаш, уларни мућофаза ќилишда биологик услубларни ќўллаш, доривор ўсимликларни саноат кўламида ишлаб чиќариш, ноёб ўсимлик турларини саќлаш. Ћайвонот оламини саќлаш ва кўпайтириш учун камида учта ќўриќхона ташкил этиш. Балиќлар заћираларини ишлаб чиќаришни ошириш. Ёввойи овчилик ћайвонларни сунъий кўпайтириш услубларини ишлаб чиќиш ва ќўллаш. Фойдаланаётган популяциялардан рухсат этилган илмий асосланган меъёрда ёввойи ћайвонларни овлаш, ноёб ћайвон турлари популяциялари ћолати устидан мониторинг тизимини яратиш ва ћайвонот дунёсининг кадастрини ишлаб чиќиш.

Табиий даволаш ресурслари, ландшафтлар, сув объектлари, атмосфера ћавоси, ўсимликлар ћолати устидан мониторинг тизимини ташкил этиш.

Нурланиш хавфсизлигини таъминлаш учун: нурланиш зонаси радионуклидлар устидан комплекс мониторинг тизимини яратиш. Объектлар (АЗО, радиоктив модда) фаолияти кучли назорат остида бўлишини таъминлаш. Нурланиш хавфсизлик хизмати рухсатисиз объектларни ишга туширмаслик. Нурланиш хавфи тўѓрисида тезкор хабар берувчи тизимни ишлаб чиќиш.


Мућокама саволлари


  1. Экология фани нимани ўргатади ва у ќачон пайдо бўлган?

  2. Экологиянинг ривожланишида ќандай босќичлар мавжуд бўлган?

  3. Экологиянинг ќандай бўлимларини биласиз ва уларнинг вазифала­рини айтинг.

  4. Экологиянинг ќандай усуллари мавжуд?

  5. Экологиянинг ќишлоќ хўжалигида ва инсон ћаётидаги аћамиятини ёритиб беринг.Похожие:

Ўзбекистон республикасида табиатни мућофаза ќилиш ва ундан оќилона фойдаланиш борасида ќуйидаги стратегик ишлар олиб борилмоќда: Аћолининг саломатлигини таъминлаш учун ќулай шароит яратиш биосферанинг мувозанатни саќлаш iconЎзбекистон республикасида бинолар ва иншоотлар давлат кадастрини юритиш тўҒрисида
Республикасида Давлат кадастрлари ягона тизими ва бинолар ва иншоотларнинг ягона давлат ҳисобини яратиш ҳамда унинг юритилишини ташкил...
Ўзбекистон республикасида табиатни мућофаза ќилиш ва ундан оќилона фойдаланиш борасида ќуйидаги стратегик ишлар олиб борилмоќда: Аћолининг саломатлигини таъминлаш учун ќулай шароит яратиш биосферанинг мувозанатни саќлаш icon28. 09. 2005 й. N пє-191 Ўзбекистон республикасининг жамоат таълим ахборот тармојини ташкил этиш тўЈрисида
Пф-3080-сонли Фармонига мувофиє Ўзбекистон вазирликлари ва идоралари, жамоат бирлашмалари томонидан таълим ва ёшларни маънавий-ахлоєий...
Ўзбекистон республикасида табиатни мућофаза ќилиш ва ундан оќилона фойдаланиш борасида ќуйидаги стратегик ишлар олиб борилмоќда: Аћолининг саломатлигини таъминлаш учун ќулай шароит яратиш биосферанинг мувозанатни саќлаш iconЎзбекистон республикаси президентининг єарори 08. 08. 2005 й. N пє-149
Республикаси іудудида замонавий ахборот технологияларига бўлган талаб-эітиёжларини єондириш, акциядорлик компаниясини хусусийлаштириш...
Ўзбекистон республикасида табиатни мућофаза ќилиш ва ундан оќилона фойдаланиш борасида ќуйидаги стратегик ишлар олиб борилмоќда: Аћолининг саломатлигини таъминлаш учун ќулай шароит яратиш биосферанинг мувозанатни саќлаш iconУзбекистон республикаси кишлок ва сув хужалиги вазирлиги тошкент ирригация ва кишлок хужалигини механизациялаш инженерлари институти (тикхмии) Экология ва сув ресурслари кафедраси. Табиат ресурсларидан окилона фойдаланиш ва уни химоя килиш
Ушбу маърузалар туплами институт илмий-услубий кенгашининг мажлисида куриб чикилган ва чоп этишга рухсат берилган
Ўзбекистон республикасида табиатни мућофаза ќилиш ва ундан оќилона фойдаланиш борасида ќуйидаги стратегик ишлар олиб борилмоќда: Аћолининг саломатлигини таъминлаш учун ќулай шароит яратиш биосферанинг мувозанатни саќлаш icon2011 йил 23 сентябрь 2267-сон Ўзбекистон республикаси молия вазирлиги ўзбекистон республикаси халқ таълими вазирлиги
Баркамол авлод” болалар марказларида болалар ўҚиганлиги учун ота-оналар тўловини ундириш ва ундан фойдаланиш тартиби тўҒрисидаги
Ўзбекистон республикасида табиатни мућофаза ќилиш ва ундан оќилона фойдаланиш борасида ќуйидаги стратегик ишлар олиб борилмоќда: Аћолининг саломатлигини таъминлаш учун ќулай шароит яратиш биосферанинг мувозанатни саќлаш iconМонтаж килиш ва улардан фойдаланишда кулланилаётган норматив хужжатлар
Нефть махсулотлари ва газдан фойдаланиш, уларни сотиш, нефть, газ ва газ конденсатини казиб олиш, кайта ишлаш, узатиш, саклаш объектларини...
Ўзбекистон республикасида табиатни мућофаза ќилиш ва ундан оќилона фойдаланиш борасида ќуйидаги стратегик ишлар олиб борилмоќда: Аћолининг саломатлигини таъминлаш учун ќулай шароит яратиш биосферанинг мувозанатни саќлаш iconПресс-релиз «оилавий тадбиркорликка кенг йўЛ» Оилавий бизнес субъектлари, ҳунармандлар учун яратилган шарт-шароитлар ҳамда берилган солиқ имтиёзлари моҳияти хусусида
Мамлакатимизда мустақилликнинг дастлабки йилларидан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш, уларга қулай шарт-шароитлар...
Ўзбекистон республикасида табиатни мућофаза ќилиш ва ундан оќилона фойдаланиш борасида ќуйидаги стратегик ишлар олиб борилмоќда: Аћолининг саломатлигини таъминлаш учун ќулай шароит яратиш биосферанинг мувозанатни саќлаш iconИнститут қошидаги академик лицейда таълим-тарбия жараёнининг самарадорлигини ошириш ва институт билан ҳамкорликни кучайтириш борасида олиб борилаётган ишлар тўғрисида лицей директори З. Османовнинг ҳисобати. (14 декабр 2010 йил)

Ўзбекистон республикасида табиатни мућофаза ќилиш ва ундан оќилона фойдаланиш борасида ќуйидаги стратегик ишлар олиб борилмоќда: Аћолининг саломатлигини таъминлаш учун ќулай шароит яратиш биосферанинг мувозанатни саќлаш iconЎзбекистон республикаси халқ таълими
«Ўзбекистон болалар фаровонлигини таъминлаш» Ҳаракат Дастури вазифаларидан келиб чиққан ҳолда мактабгача таълим муассасаларида психологик...
Ўзбекистон республикасида табиатни мућофаза ќилиш ва ундан оќилона фойдаланиш борасида ќуйидаги стратегик ишлар олиб борилмоќда: Аћолининг саломатлигини таъминлаш учун ќулай шароит яратиш биосферанинг мувозанатни саќлаш iconВазирлар маҳкамасининг ижро этувчи аппаратида, давлат ва хўжалик бошқаруви, маҳаллий давлат ҳокимияти органларида ягона ҳимояланган электрон почтани ва электрон ҳужжат айланиши тизимини жорий этиш ҳамда улардан фойдаланиш чора-тадбирлари тўҒрисида
Лигини таъминлаш, қоғозни тежаш ва ундан оқилона фойдаланиш, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Ижро этувчи...
Загрузка...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©uz.denemetr.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации